ازجمله – موسسه آمار ترکیه (TUIK) آمار نیروی کار در دوره اکتبر ۲۰۲۱ را اعلام کرد.

نرخ بیکاری ترکیه در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ نسبت به ماه قبل  ۰.۲ واحد کاهش یافته و به ۱۱.۲ درصد رسید. بر این اساس تعداد بیکاران ترکیه به رقم ۳ میلیون و ۷۱۷ هزار نفر رسید. به این ترتیب تعداد بیکاران ۱۵ سال و بالاتر در سراسر ترکیه در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۷۵ هزار نفر کاهش یافت. نرخ بیکاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۱.۸ واحد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ بیکاری در حوزه غیرکشاورزی در اکتبر ۱۲.۹ درصد محاسبه شد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ بیکاری در جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در ماه مذکور با ۰.۸ واحد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۰.۰۱ درصد و نرخ اشتغال با ۰.۳ واحد افزایش به ۳۳.۴ درصد رسید. نرخ مشارکت نیروی کار در این گروه سنی نیز با ۰.۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۱.۸ درصد رسید.

Photo by AA

نرخ  تعدیلی استخدام فصلی افراد شاغل به ۲۹ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر رسید

بر اساس نرخ تعدیل فصلی، تعداد شاغلان در مهرماه با ۱۸۰ هزار نفر افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۹ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر رسید. از سوی دیگر نرخ اشتغال با ۰.۲ واحد افزایش به ۴۶.۲ درصد رسید. همزمان نرخ مشارکت نیروی کار با ۰.۱ واحد درصد افزایش به ۵۲ درصد رسید.

در این مدت تعداد شاغلان در بخش کشاورزی ۳۳ هزار نفر و در بخش خدمات ۲۱۱ هزار نفر نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در بخش صنعت ۵۸ هزار نفر و در بخش ساختمان ۴ هزار نفر کاهش داشته است. 

از میان شاغلان، ۱۷ درصد در بخش کشاورزی، ۲۱.۵ درصد در صنعت، ۶.۱  درصد در بخش ساختمان و ۵۵.۴ درصد در بخش خدمات بوده‌اند.

نرخ نیروی کار بیکار که متشکل از بیکاری مرتبط با زمان، نیروی کار بالقوه و بیکار است، نسبت به ماه قبل با یک واحد درصد افزایش به ۲۲.۸ درصد رسید. در حالی که نرخ ترکیبی بیکاری زمان و بیکار ۱۵.۶ درصد بود، نرخ ترکیبی نیروی کار بالقوه و بیکار ۱۸.۷ درصد بود.