اینفوگرافی؛ کویید-۱۹ امنیت غذایی را تهدید می‌کند

    FAO

    در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان به دلیل بسته‌شدن مرزها در پی همه‌گیری ویروس کرونا، با مشکلات عمیقی در تأمین غذا روبرو هستند، محدودیت‌های صادرات مواد غذایی توسط برخی دیگر از کشورها که نگران عدم تأمین نیاز داخلی خود هستند، بحران را بیشتر کرده است.