ترکیه در مرز تزریق ۵۰ میلیون دوز واکسن کویید-۱۹

با اعلام امروز وزارت بهداشت ترکیه (۷تیرماه) این کشور به مرز تزریق ۵۰ میلیون دوز واکسن کویید-۱۹ رسید.