تعداد افراد فاقد شغل در ترکیه: ۳ میلیون نفر

بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه، نرخ بیکاری در کشور از ۸.۹ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ به ۸.۸ درصد در ماه دسامبر سال گذشته رسید. تعداد افراد فاقد شغل ترکیه با کاهش ۱۲ هزار نفری نسبت به ماه نوامبر، به ۳ میلیون نفر در آخرین ماه سال ۲۰۲۳ رسید.

بر اساس داده‌های سازمان آمار که روز ۱۲ فوریه انتشار یافت، نرخ بیکاری در میان مردان ۷.۱ درصد و در میان زنان ۱۲ درصد بوده است. در ماه دسامبر ۲۰۲۳، کل نیروی کار کشور به تعداد ۳۵.۱۵ میلیون نفر رسید که از این میان ۳۲.۰۶ فرد شاغل، استخدام شده بودند.

نرخ بیکاری جوانان کشور- بین ۱۵ تا ۲۴ سال- از ۱۶.۳ در نوامبر به ۱۵.۵ در دسامبر ۲۰۲۳ کاهش یافت. نرخ بیکاری در بین مردان جوان ۱۱.۵ درصد و در بین زنان جوان ۲۲.۸ درصد بوده است.