تنها ۱۵ درصد از کارگران ترکیه عضو اتحادیه‌های کار هستند

اتحادیه‌های کارگری در ترکیه  اگرچه ریشه در دوره عثمانی دارند اما در دوره جمهوریت از سال ۱۹۶۵ به این سو حضورشان رسمی شده است. با این حال بیش از ۸۵ درصد از کارکنان این کشور هنوز در هیچ اتحادیه‌ کارگری عضویت ندارند.

بر اساس ارقام وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه، ۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۴۰ کارگر از ۱۶ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۳۵۹ کارگر ترکیه، عضو اتحادیه هستند. این رقم نشان دهنده آن است که ۱۴.۷۶ درصد از کارگران ترکیه عضو اتحادیه‌ها هستند، این رقم در ماه ژانویه ۱۴.۴۲ درصد بوده است.