حقوق کارمندان در ترکیه ۸.۴۵ درصد افزایش یافت

    همزمان با افزایش ۸.۴۵ درصدی حقوق کارمندان دولت، حقوق بازنشستگان SSK و Bağ-Kur نیز به همین میزان افزایش یافت.

    ازجمله – پس از آن‌که سازمان آمار ترکیه امروز میزان تورم نیمه اول سال را در حدود ۸.۴۵ درصد اعلام کرد، دولت نیز حقوق کارمندان را به همین میزان افزایش داد.

    در راستای مفاد قرارداد دولتی‌ای که باید در نیمه اول امسال اجرایی شود، افزایش ۳ درصدی حقوق کارمندان دولت پیش‌بینی شده بود. با افزودن اختلاف تورمی ۵.۴۵ درصدی به این رقم، حقوق ماهانه کارمندان دولت و کارگران قراردادی، به میزان ۸.۴۵ درصد افزایش یافت.

    بر این اساس کارمندان دولت، کارمندان قراردادی، پرسنل موقت و بازنشستگان دولت حقوق و دستمزدهای افزایش یافته خود را در ۱۵ ژوئیه دریافت خواهند کرد.