سازمان آمار ترکیه، داده‌های مهاجرت بین المللی برای سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد. بر اساس آمار این سازمان، مهاجرت شهروندان ترکیه به خارج از کشور نسبت به سال قبل ۶۲.۳ درصد افزایش یافته است. 

تعداد افرادی که از ترکیه به خارج از کشور مهاجرت کرد‌ه‌ند در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۶۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۴۶۶ هزار و ۹۱۴ نفر رسید. ۵۵.۷ درصد جمعیت مهاجران را مردان و ۴۴.۳ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. از جمعیتی که از ترکیه به خارج از کشور رفتند، ۱۳۹ هزار و ۵۳۱ نفر اتباع ترکیه و ۳۲۷ هزار و ۳۸۳ نفر اتباع خارجی بودند.

با بررسی گروه سنی مهاجران از ترکیه در سال ۲۰۲۲، مشاهده می‌شود که بیشترین تعداد مهاجر در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال قرار دارند که ۱۲.۲ درصد میزان کل مهاجران را تشکیل می‌دهند. پس از این گروه، گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال با ۱۱.۷ درصد و گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ با ۱۱.۳ درصد قرار گرفتند.

بر این اساس تعداد افرادی که از خارج به ترکیه مهاجرت کرده اند در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۳۳.۲ درصد کاهش داشته و به ۴۹۴ هزار و ۵۲ نفر رسیده است. ۵۲.۹ درصد جمعیت مهاجر مرد و ۴۷.۱ درصد زن بودند. از میان جمعیت که به ترکیه مهاجرت کرده‌اند ۹۴ هزار و ۴۰۹ نفر شهروند ترکیه و ۳۹۹ هزار و ۶۴۳ نفر اتباع خارجی بودند.