نرخ بیکاری و نرخ استخدام همزمان کاهش یافت

سازمان آمار ترکیه ارقام جدید بیکاری را اعلام کرد.

بر اساس دادههای سازمان آمار ترکیه، نرخ بیکاری با کاهش ۰.۶ واحدی در ماه می به ۱۳.۲ درصد رسید.

در ترکیه، تعداد افراد بیکار بالای ۱۵ سال در ماه می به ۲۶۵ هزار نفر کاهش یافته و به عدد ۴ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر رسید.

این در حالی است که نرخ جمعیت بیکاران با کاهش ۰.۲ درصدی به رقم ۲۷.۲ درصد رسیده است.

تعداد افراد شاغل در ماه می نسبت به ماه قبل ۲۱۶ هزار نفر کاهش یافته و به ۲۷ میلیون و ۸۴۴ هزار نفر رسیده است، بر این اساس نرخ اشتغال با کاهش ۰.۴ واحدی به ۴۳.۸ درصد رسیده است.

نیروی کار در ماه می با کاهش ۴۸۱ هزار نفری به رقم ۳۲ میلیون و ۸۱ هزار نفر رسیده است، در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار با کاهش ۰.۸ درصدی  به ۵۰.۵ درصد رسیده است.

نرخ بیکاری  گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال نسبت به ماه قبل با ۲ درصد کاهش به ۲۴ درصد رسیده است.